دسترسی سریع

 

sabtenamPanel enteranceFormat negaresh maghalatHazineh sabtenamMazayaTarikh mohemTamas ba maMakanVirayesh

 

تاریخ های مهم همایش
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1397/03/31
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/03/20

SID LOGO

Civilica BoX

علوم اجتماعی

 

مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 • پژوهش علوم اجتماعی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • علوم سیاسی
 • مددکاری اجتماعی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
 • مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه
 • آسیب شناسی اجتماعی
 • رفاه اجتماعی
 • علوم اجتماعی و فرهنگی و توسعه پایدار
 • مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
 • فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • فقه اجتماعی
 • فقه و هنر
 • زبان و ادبیات
 • نظم و امنیت اجتماعی
 • زبان و مطالعات اجتماعی - فرهنگی
 • زبانشناسی اجتماعی
 • محور آزاد مرتبط با کنفرانس