تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/02/26

پیرو درخواست های مکرر پژوهشگران عزیز مبنی بر تمدید زمان برگزاری کنفرانس و تقارن زمان برگزاری کنفرانس

با ماه مبارک رمضان، زمان برگزاری کنفرانس به تاریخ 31 خرداد 1397 موکول گشته و آخرین مهلت ارسال

مقالات به مورخ 20 خرداد 1397 تغییر یافت لازم به ذکر است که تاریخ مذکور (زمان برگزاری کنفرانس ) به هیچ

عنوان قابل تمدید نخواهد بود.