پیوستن Dr. Amertha Manuaba به کمیته علمی کنفرانس( سردبیر محترم مجله ISI)
1397/02/01

 

به اطلاع پژوهشگران محترم  شرکت کننده در کنفرانس می رساند Dr. Amertha Manuaba سردبیر محترم

مجله BMJ دارنده نمایه ISC و ISC از کشور اندونزی به کمیته علمی کنفرانس پیوستند.