اعلام حمایت رسمی آموزش عالی فاطمیه شیراز از کنفرانس
1396/12/13

 

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند آموزش عالی فاطمیه طی نامه شماره 275 - ف / 100 - 96 مورخ 1396/11/23 حمایت علمی و معنوی خود را از کنفرانس اعلام نمود